THÔNG TIN QUY HOẠCH THÔNG TIN QUY HOẠCH

Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững

Publish date 10/01/2024 | 09:08  | Lượt xem: 68
Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững Ngày đăng 09/01/2024 | 09:47...

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

Publish date 17/11/2023 | 02:42  | Lượt xem: 210
Thông báo số 113/TB-UBND ngày 17/11/2023 của UBND xã Đan Phượng về việc công khai lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà...

Thông báo công khai lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đan Phượng

Publish date 27/08/2021 | 07:53  | Lượt xem: 2300
UBND huyện Đan Phượng thông báo công khai lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đan Phượng. Nội dung chi tiết...

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đan Phượng

Publish date 15/04/2021 | 02:23  | Lượt xem: 610
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đan Phượng